iné Účtovníctvo na jednom stole

Dotácia nájomcom nehnuteľností, ktorí mali kvôli ochoreniu COVID-19 zatvorené prevádzky.

Dotácia sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory (miestnosť, súbor miestností alebo trhové miesto) na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia COVID-19. Dotáciu na nájomné môže získať: podnikateľ a právnická osoba, ktorá môže byť podnikateľom (napríklad s. r.…

Viac
iné Podnikateľský úver

Úver s výhodnými podmienkami pre podnikateľov.

Vyžaduje si súčasná neľahká situácia navýšenie finančných prostriedkov pre vašu firmu? Využite výhodný úver, ktorý je určený pre malé a stredné podniky na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti.   Azda najväčším problémom pri zvládaní súčasnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu je nedostatok hotovosti. V nadväznosti na tento problém sme vás informovali o možnosti a podmienkach úverov z EXIMBANKY a SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ…

Viac
iné Odklad platenia nájmu pre podnikateľov a osoby

Odklad platenia nájomného pre podnikateľov.

Nájomcovia si môžu odložiť platenie nájmu o 3 mesiace. Splátky nájmu si však môžu odložiť aj bežní ľudia, rovnako na 3 mesiace, a to bez akéhokoľvek postihu.   Hlavný problém, ktorému mnoho podnikateľov čelí posledné týždne spočíva v tom, že podnikatelia napriek tomu, že kvôli obmedzeniam nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť, teda strácajú v mnohých prípadoch zdroj príjmu,…

Viac
iné pôžičky pre podnikateľov

Schválené: Výhodné pôžičky pre podnikateľov od 0 % p.a.

Využite výhodné pôžičky, ktoré vám pomôžu s preklenutím krízového obdobia a pomôžu pri reštarte. Máte akútny nedostatok voľných finančných prostriedkov? Vláda pripravila riešenie. Ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a bankami rozbehlo pomoc v podobe výhodných úverov pre malých a stredných podnikateľov. Kto môže o úvery žiadať Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP),…

Viac
Dane a odvody Odvody do sociálnej poisťovne

Odklad platenia odvodov do sociálnej poisťovne pre podnikateľov.

Nárok na odklad platenia odvodov do sociálnej poisťovne za marec 2020 si podnikatelia môžu uplatňovať do konca júla.   Na webovej stránke sociálnej poisťovne je k dispozícii elektronický formulár. Nárok na odklad odvodov do sociálnej poisťovne majú firmy alebo SZČO s poklesom tržieb o 40 % alebo viac. Okrem elektronického formulára je k dispozícii taktiež papierový formulár. Tento je…

Viac
Dane a odvody Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania sa predlžuje.

V schválenej novele zákona o dani z príjmov sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Uvedené znamená, že ak…

Viac