V rámci našich širokých služieb poskytujeme našim zákazníkom aj audit účtovnej agendy a následné overenie účtovnej závierky audítorom (aj podľa štandardov IFRS).

 

Podniky, ktoré si musia dať povinne robiť audit sú špecifikované v §19 a §22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Samozrejmosťou je zabezpečenie auditu aj pri spoločnostiach, ktoré nemajú túto povinnosť uloženú zákonom (pre bankové, informačné a iné účely).

Audit je analýza vykonávaná znalcom v podniku s cieľom overiť presnosť a pravdivosť účtovnej závierky a samozrejme aj účtovných informácií podniku. Podľa slovenského zákona o audítoroch je audit definovaný ako overovanie účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Na území Slovenskej republiky sa vykonáva audit na základe medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov.